Artikel 1. Definities
 1. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon die via de Bioright webshop met Bioright een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 2. Onder Producten worden alle Bioright artikelen verstaan, die Bioright in het verkoopassortiment van haar webshop heeft opgenomen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Bioright zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: https://Bioright.eu/algemene-voorwaarden/
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Bioright en klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien Bioright daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 5. Indien ook Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij Bioright hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bioright worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bioright ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 7. Voor zover deze Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen van Bioright zijn vrijblijvend en Bioright behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van klant door Bioright. Bioright is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bioright dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 4. Prijzen en betalingen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bioright.
 3. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt.
 4. De verzend- en handlingskosten van bestellingen tot € 20,00 (inclusief BTW) bedragen voor leveringen binnen Nederland 2,99. Bestellingen vanaf € 20,00 met een bestemming binnen Nederland wordt gratis bezorgd.
Artikel 5. Levering
 1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. Bioright streeft er naar om bestellingen binnen 48 uur te leveren (uitgezonderd in het weekend). De op de internetsite vermelde voorraadindicatie is slechts indicatief en geldt niet als fatale termijnen.
 2. Leveringen vinden alleen plaats in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Eventuele bestellingen met een andere bestemming kunnen wij op dit moment helaas nog niet beleveren.
 3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt klant hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Leveringen vinden plaats op het door de klant in zijn bestelling opgegeven adres tenzij nadien anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op klant.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van geleverde producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op klant over, indien Klant al hetgeen klant op grond van enige overeenkomst aan Bioright verschuldigd is, heeft voldaan. Daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
 2. Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 7. Bedenktermijn en herroepingsrecht
 1. Klant is verplicht de zending direct na ontvangst te controleren en na te gaan of de geleverde producten aan de koopovereenkomst voldoen. Indien producten hier onverhoopt niet aan voldoen, dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te melden.
 2. Voor transacties met consument kopers, die via een webshop tot stand zijn gekomen, geldt dat klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Op de site van Bioright.eu is onder FAQ’s beschreven op welke wijze dit herroepingsrecht dient te worden uitgeoefend.
 3. Indien klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.2. gebruik heeft gemaakt, zal Bioright ervoor zorgdragen dat een eventueel vooruitbetaald aankoopbedrag minus een bijdrage in de verzendkosten binnen dertig (30) dagen na de herroeping aan klant wordt terugbetaald.
Artikel 8. Garantie
 1. De garantie op de producten is gelijk aan de door de producent geboden garantie.
 2. Het claimen van garantie kan door middel van een mail te sturen naar info@Bioright.eu met vermelding van klantnummer, factuurnummer en omschrijving van het probleem. Of er kan telefonisch contact opgenomen worden met (+31) 020-2614883 en voornoemde gegevens zijn in handbereik.
 3. De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 4. De garantie is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het product.
Artikel 9. Communicatie
 1. Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Bioright, dan wel tussen Bioright en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Bioright, is Bioright niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bioright.
Artikel 10. Overmacht
 1. In geval van overmacht heeft Bioright, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Bioright gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bioright onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 3. Als de overeenkomst door Bioright reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal Klant de verkoopprijs van de geleverde Producten voldoen.
Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 1. Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Bioright geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Het is Klant niet toegestaan de geleverde Producten te kopiëren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.
 3. Bioright garandeert niet dat de aan klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 12. Privacy statement
 1. Bioright zal de persoonsgegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.
 2. Het privacy beleid van Bioright voldoet tenminste aan hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 14. Identiteit van Bioright

Bioright is een geregistreerd merk en eigendom van Karsten International BV.

Vestigingsadres:
Overschiestraat 63-5
1062XD Amsterdam

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot en met 17:30
Telefoonnummer: (+31) 020-2614883
E-mailadres: info@Bioright.eu
KVK nummer: 52915026
Btw-identificatienummer: NL 8506.63.416.B01